Cliëntbelangen: oog voor elkaar

Cliëntbelangen

Ontmoeting heeft een cliëntenraad die bestaat uit een oneven aantal leden tussen de vijf en de negen en is samengesteld uit een onafhankelijk voorzitter en cliënten en cliëntvertegenwoordigers vanuit beide regio’s. Zij adviseren de directeur-bestuurder bij beleidsbeslissingen en bewaken het cliëntbelang.

Regionaal Cliënten Platform

Iedere regio heeft een regionaal cliëntenplatform. Dat is een groep cliënten die op regelmatige basis met de regiodirecteur vergadert om hun belangen te behartigen. Daarom wordt er naar gestreefd om een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van cliënten te laten participeren. Helaas is het eigen aan de doelgroep dat de continuïteit van de inbreng niet altijd wordt bereikt. Vanuit dit platform worden per regio twee cliënten afgevaardigd naar de centrale cliëntenraad.

Klachtenprocedure

Onze medewerkers streven naar hulpverlening en begeleiding die gekenmerkt wordt door: duidelijkheid, openheid, eerlijkheid en nabijheid. Het kan echter gebeuren dat u hierover niet tevreden bent. Als u ontevreden bent, horen wij dat graag! We zoeken dan samen naar een oplossing en verbeteren onze hulpverlening waar nodig. Uw begeleider kan alle informatie geven over de verschillende mogelijkheden die u heeft voor het indienen van een klacht.

Mocht u direct een klacht in willen dienen dan kunt u dat doen door het klachtenformulier in te vullen en te versturen. Dit formulier kunt u vinden aan de rechterkant van deze pagina onder downloads. Uw klacht zal dan eerst intern in behandeling worden genomen. Wilt u liever dat uw klacht wordt behandeld door onze onafhankelijke cliëntenombudsman? Stuur het klachtenformulier dan naar marianne@deverbindingskamer.nl.

Contact Cliëntenraad

Contact Cliëntenraad
Stichting Ontmoeting
T.a.v. de Cliëntenraad
Postbus 263
3990 GB Houten
030 635 4090
info@ontmoeting.org

Indienen klacht
Stichting Ontmoeting
T.a.v. klachtenfunctionaris
Postbus 263
3990 GB Houten
030 635 4090
klacht@ontmoeting.org

Cliëntenombudsman
Marianne de Koning
marianne@deverbindingskamer.nl