Cliëntbelangen: oog voor elkaar

Cliëntenraad

Ontmoeting heeft een cliëntenraad die bestaat uit een oneven aantal leden tussen de vijf en de negen en is samengesteld uit een onafhankelijk voorzitter en cliënten en cliëntvertegenwoordigers vanuit beide regio’s. Zij adviseren de directeur-bestuurder bij beleidsbeslissingen en bewaken het cliëntbelang.

Regionaal Cliënten Platform

Iedere regio heeft een regionaal cliëntenplatform. Dat is een groep cliënten die op regelmatige basis met de regiodirecteur vergadert om hun belangen te behartigen. Daarom wordt er naar gestreefd om een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van cliënten te laten participeren. Helaas is het eigen aan de doelgroep dat de continuïteit van de inbreng niet altijd wordt bereikt. Vanuit dit platform worden per regio twee cliënten afgevaardigd naar de centrale cliëntenraad.

Klachtenprocedure

Onze medewerkers streven naar hulpverlening en begeleiding die gekenmerkt wordt door: duidelijkheid, openheid, eerlijkheid en nabijheid. Het kan echter gebeuren dat u hierover niet tevreden bent. Als u ontevreden bent, horen wij dat graag! We zoeken dan samen naar een oplossing en verbeteren onze hulpverlening waar nodig. Uw begeleider kan alle informatie geven over de verschillende mogelijkheden die u heeft voor het indienen van een klacht.

 

 

Contact Cliëntenraad / klachten

Stichting Ontmoeting
T.a.v. de Cliëntenraad
Postbus 263
3990 GB Houten
030 635 4090
info@ontmoeting.org