Nieuwe bestemming pand Prins Hendrikstraat 161 Hoek van Holland

Nadat het voormalige gebiedskantoor aan de Prins Hendrikstraat 161 leeg kwam te staan, is gezocht naar een nieuwe bestemming. Dat pand is eigendom van de gemeente Rotterdam en zij hebben besloten dit pand te verkopen aan Ontmoeting. Stichting Ontmoeting wil in het pand 18 woningen realiseren voor kwetsbare inwoners, waar wij hen woonbegeleiding bieden voor ruim één jaar.

Op deze website informeren wij u verder. U leest hier onder andere de Veelgestelde vragen en onze antwoorden. Deze worden steeds aangevuld, met relevante informatie.


 

Verhuizing

Sinds 2007 is Stichting Ontmoeting werkzaam in Hoek van Holland, vanuit ons pand aan de Prins Hendrikstraat 211. Al geruime tijd zijn we op zoek naar een grotere locatie en die hebben we gevonden in het voormalig gebiedskantoor.

Plannen nieuwe pand

Ontmoeting wil 18 woonunits realiseren voor kwetsbare cliënten die in staat zijn om met begeleiding zelfstandig te wonen. Ze wonen daar één tot anderhalf jaar. In die periode worden heldere doelen gesteld waaraan zij kunnen werken en wordt er gezocht naar betaalbare huisvesting in Hoek van Holland of in Rotterdam. Ontmoeting biedt deze cliënten begeleiding bij het wonen en bij het vinden van dagbesteding en zo mogelijk een arbeidsplaats. Het doel is dat cliënten zoveel mogelijk zelfstandig gaan wonen met een eigen huurcontract, waarbij Ontmoeting (ambulante) hulp blijft bieden.

Verbinding met de buurt

Vanuit onze hulpverlening streven we naar verbinding tussen de wijk en de nieuwe bewoners. De dagbesteding van onze cliënten kan zo ingericht worden dat cliënten zich nuttig maken in hun directe woonomgeving. Met elkaar willen we graag in gesprek gaan over enkele concrete activiteiten om dat vorm te geven.

Wijziging bestemmingsplan en omgevingsvergunning

Voor het toekomstig gebruik en de verbouwing van het pand is een wijziging van het bestemmingsplan en het verlenen van een omgevingsvergunning nodig. Hiervoor wordt een procedure in werking gesteld.

Vragen en antwoorden

 • Wie worden de bewoners van deze locatie?
  Op onze locaties bieden we steun aan mensen die zijn vastgelopen, bijvoorbeeld doordat ze geen dak meer boven hun hoofd hebben. We zetten zowel professionals als vrijwilligers in, zodat ze weer kunnen wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij.
 • Is de doelgroep op de nieuwe locatie vergelijkbaar met die aan de Prins Hendrikstraat 211, de voormalige locatie?
  Tot 1 maart 2021 was aan de Prins Hendrikstraat 211 een sociaal pension gevestigd. Daar zaten cliënten met een intensieve begeleidingsvraag en vaak verslavingsproblematiek. Sinds 1 maart zitten er cliënten die zelfstandig kunnen wonen met begeleiding, een minder ‘zware’ doelgroep dus. De doelgroep die vanaf 1 maart 2021 aan de Prins Hendrikstraat 211 woont,  komt ook op de nieuwe locatie te wonen.
 • Komen op deze nieuwe locatie (ook) bewoners te wonen die in de huidige locatie van Stichting Ontmoeting aan de Prins Hendrikstraat 211 wonen?
  Ja, de bewoners die op het moment dat het nieuwe pand in gebruik wordt genomen, aan de Prins Hendrikstraat 211 wonen, verhuizen en gaan op de nieuwe plek wonen.
 • Gaat de huidige locatie van Stichting Ontmoeting aan de Prins Hendrikstraat 211 dicht?
  Ja, Ontmoeting verlaat dat pand dan. We huren het pand aan de Prins Hendrikstraat 211 van WVH, de woningcorporatie in Hoek van Holland, en het pand gaat naar hen terug.
 • Worden er cliënten geplaatst met psychische problematiek of verslaving?
  Bij de doelgroep is in principe géén sprake van ernstige psychische problematiek of een ernstige verslaving.
 • Komen er ook kinderen en jongeren?
  Nee, er wonen cliënten die ouder zijn dan 27 jaar.
 • Wie bepaalt wie bewoner mag worden op deze locatie?
  De intake vindt plaats door het team van Ontmoeting in Hoek van Holland. Dan wordt ook gekeken of iemand past op deze locatie.
 • Krijgen deze bewoners begeleiding?
  We leren onze bewoners om een huishouden te voeren, met financiën om te gaan en fysiek en geestelijk sterk te worden zodat zij kunnen participeren in de samenleving. De ambulante woonbegeleider zal hen een aantal uren in de week zorg en begeleiding geven.
 • Is de begeleiding ook ’s nachts en in het weekend?
  Nee, de begeleiding is overdag. Wel is er een 7 x 24 uur bereikbaarheidsdienst, en zo nodig gaan we er dan op af. We letten er op dat er een doelgroep instroomt voor wie dit ook kan.
 • Wat doen de bewoners overdag?
  Dat zal per bewoner verschillend zijn. De één zit veel thuis, terwijl de ander een dagbesteding heeft of (vrijwilligers)werk doet. We richten ons bij de hulptrajecten op het vinden van passende dagbesteding en de begeleiding daarin.
 • Waar komen cliënten vandaan?
  Cliënten die op dit moment geen dak boven hun hoofd hebben, zelfstandig met begeleiding kunnen wonen, en die zelf binding hebben met de gemeente Rotterdam. Dat kunnen cliënten uit de stad Rotterdam zijn, of uit Hoek van Holland zelf.
 • Hoe stromen cliënten uit?
  Cliënten stromen via urgentie uit naar een zelfstandige woning met begeleiding. Dat kan in de stad Rotterdam zijn, dat kan ook in Hoek van Holland zijn. We hebben een goede samenwerking met WVH, de woningcorporatie in Hoek van Holland. Zij heeft een taakstelling voor bijzondere groepen, die waarborgt dat ze voldoende kwetsbare mensen plaatst, maar tegelijkertijd ook waarborgt dat ook andere mensen aan de beurt komen op de woningmarkt.
 • Wat gebeurt er verder op deze locatie?
  Naast dat er 18 cliënten wonen, is er kantoorruimte voor onze medewerkers. Daarnaast heeft het gebiedskantoor een middenterrein (de voormalige raadszaal). We gaan met partijen in Hoek van Holland in gesprek wat we daar kunnen bieden. Wij zouden daar graag dagbesteding bieden en zouden graag zien dat deze plek een functie voor de wijk heeft.
 • Hanteren jullie regels voor de bewoners?
  Ja, we hanteren zeker regels. Deze worden met de bewoners doorgenomen voordat er een contract getekend wordt. Op deze regels wordt gehandhaafd als de cliënten er wonen.

Meer informatie

Geert Schipaanboord
Manager Maatschappelijke Opvang
hoekvanholland@ontmoeting.org